• Rada školy je inicitatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. Presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam, k vízii školy, princípom školy, rozpočtu, menovaniu riaditeľa školy a pod. Spravidla sa stretáva 4x ročne. Stretnutí, resp. ich častí sa môžu zúčastniť aj rodičia.

  Manažment školy je najvyšším riadiacim orgánom školy. Tvoria ho zakladatelia školy a nimi zvolení odborníci. Manažment rozhoduje najmä o vízii školy a koncepčných otázkach, schvaľuje rozpočet školy.

  Riaditeľ školy zabezpečuje operatívne riadenie školy. Riadi školu po pedagogickej stránke.  Zabezpečuje aj pedagogický proces, zastihnuteľný je prednostne počas konzultačných hodín, ale aj e-mailom a telefonicky.

 • Zloženie Rady školy

  Meno a priezviskoFunkciaDelegovaný/zvolený za
  Peter HalákPredsedaza zriaďovateľa
  J. Jurigaza zriaďovateľa
  R. Halákováza zriaďovateľa
  K. Kalašováza zriaďovateľa
  D. Letancováza pedagogických zamestnancov
  J. Hakošováza pedagogických zamestnancov
  B. Bellováza pedagogických zamestnancov
  T. Bujnaza rodičov
  J. Behal Dadováza rodičov
  M. Repkaza rodičov
  J. Karabinošováza rodičov